Jste zde

Polygamie

Polygamie

Volné pokračování článků "Vztahy mezi lidmi".

Polygamie obecně označuje rodinné soužití muže či ženy s více partnery opačného pohlaví. V moderních společnostech se pojem polygamie může zužovat na manželství s více partnery. Mnoho společností povoluje polygamii, ale celkově na světě monogamní forma manželství převažuje.

Rozlišujeme polygamii a polyandrii.

 • Jestliže muž má více než jednu ženu, mluvíme o polygamii (polygynii). Takovýto vztah umožňuje například Islám.
  Prorok Mohamed mužům doporučuje omezit se nanejvýš na 4 manželky, protože vůči nim musí muž plnit své povinnosti rovným dílem. Mnohoženství je forma partnerství známá tisíce let a je zachycena i ve starších biblických knihách.
 • Jestliže má žena má více než jednoho muže, označuje se tento stav jako polyandrie (s takovým soužitím se můžeme setkat např. u Eskymáků či Tibeťanů, případně u některých společenství v Indii.
 • Existují však i kultury, kde je možné kombinovat obojí – polygynní polyandrie byla popsána například u Nyinbů v Tibetu.

Legalita a nelegalita vícenásobných vztahů

Ve světě existuje mnoho zemí, v nichž vztahy založené na mnohoženství nejsou legální. Muži, kteří mají více jak jednu ženu jsou označováni jako bigamisté.

Celosvětově je polygamie více rozšířená než polyandrie. Mnohé národnosti mají problém s uplatňováním svých tradičních vztahů v jiných, jak jejich rodných zemích. Polygamie je například nezákonná ve Spojených státech. Celosvětově však sílí snaha části tradičních náboženské sekt a uskupení legalizovat jejich tradiční vztahy menšin i v zemích, kde získali například azyl nebo státní občanství. Pokud se jejich snaha o legalizaci vícenásobných vztahů nedaří realizovat například v důsledku platných místních zákonů, realizují tyto vztahy ilegálně.

Vícenásobné vztahy z pohledu praktického života

Z pohledu člověka zvyklého na monogamní partnerské vztahy, může mít polygamie znaky něčeho exotického, možná i erotického. Když však navštívíte země, kde se s polygamií běžně setkáte, bude vám jasné, že mnohdy je to jednoznačně forma logického uspořádání rodiny pro vyřešení místních geografických a ekonomických potřeb. Jako příklad uvedu situaci vysoko v horách Himálaje v Nepálu, kde je velmi obtížné zajistit základní obživu lidem i zvířatům. Tady je logické, že bude zvolena forma polyandrie, kdy jedna žena bude mít více manželů, kteří rodině zajistí dostatek obživy. Navíc budou uspokojeny i sexuální potřeby několika mužů a jedné ženy. Výsledkem bude, že žena dá potomstvo více mužům a tak bude mít větší počet mužů menší počet dětí, protože jedna žena zvládá rodit jen omezený počet dětí. Pravdou je, že muži uznávají otcovství společně a neřeší otázku, kdo konkrétní dítě zplodil. Starají se o všechny děti společně.

V případě, že se ve stejné zemi bude jednat o úrodné území, kde není nedostatek potravy, ale nedostatek pracovních sil na zvládnutí práce na poli a v dalších souvisejících činnostech, bude zvolena varianta polygynie, kdy jeden muž má více manželek. Podle podmínek to mohou být i sestry. Ty mu pak dají více dětí a tím pádem je pak snadnější zvládnout povinnosti s hospodářstvím. Navíc budou uspokojeny i sexuální potřeby několika žen a jednoho muže. Takto formovaná rodina vychovává společně všechny děti bez rozdílu, která matka je porodila.

Oba případy jsem viděl v Nepálu a plně chápal.

Některá společenství, vyžadují uhrazení věna za nevěstu a někdy bývá velkým problémem pro jednoho muže tak velkou částku v penězích, nebo majetku složit. Z důvodu chudoby se pak více mužů může složit na věno jediné ženy. Mnohdy to bývají bratři, kteří tak získají společnou manželku. Situace je pak podobná, více mužů uživí jednu manželku a jejich společné děti.

Polygamní soužití mohou být realizována

 • formu paralelních vztahů (polygamní účastník je členem několika samostatně žijících a hospodařících rodin),
 • nebo jednoho skupinového manželství,
 • případně může nést smíšené znaky obojího
 • Monogamního/polygamního vztahu, kdy jeden z partnerů si zachovává monogamii, ale souhlasí s polygamií druhého partnera.

V tradici některých východních kultur (osmanské, perské, čínské) žily ženy pána domu společně v harému, někdy s nimi byly ubytovány i další ženy, třeba i matka pána domu, milenky pána domu, otrokyně, a do určitého věku i děti obojího pohlaví. V některých kulturách žily ve významných harémech až tisíce žen.

Stejně jako pojem monogamní, ani polygamní nelze ztotožňovat s pojmem věrný. Jedná se výhradně o pojem vztahující se k oficiálnímu svazku partnerů, kterému se říká manželství, nebo jiná právní forma partnerství respektovaná v konkrétní zemi. V monogamním i polygamním manželství si partneři slibují lásku a věrnost. Mnohdy se však přihodí, že jeden, nebo dokonce i všichni partneři si nejsou věrní a naváží sexuální styky s dalšími osobami. Z toho vyplývá, že ani polygamie nezaručují partnerskou věrnost. 

Je potřeba vědět, že na manželské a mimomanželské vztahy je nahlíženo v každé zemi jinak.

Některé národy nepovažují sex s jinou osobou v manželství za problém a naopak považují za povinnost hostitele nabídnout svoji manželku návštěvníkovi jako dar. Nevěra u muže  je pak v některé zemi tolerována a přehlížena, zatímco nevěra vdané ženy může být hanbou rodiny a jako taková bývá těžce trestána. Jsou však i případy, kdy je nevěra posuzována rovnoprávně a trest nemine muže i ženu stejným dílem. Jedná se o náboženské a geografické zvyklosti nad kterými nemá smysl polemizovat. Je nutné je přijmout a především respektovat, případně se vyvarovat pokušení ....

Souhrnné definice Polygamie

 • Polygamie je stav, kdy se muž ožení nebo žena vdá současně s více než jednu osobu. 
 • Polygamie existuje v několika formách, z nichž většina spadají pod konsensuální nonmongamii. 
 • Když žena má více manželů, jedná se o polyandrii.
 • Když muž má několik manželek, jedná se o polygamii (polygynii).
 • Manželství, které je složeno z více "manželů" a "manželek" se obecně označuje jako polyamory.
 • Společnost obecně označují tyto vztahy jako mnohoženství.

 

Poznámka:

Polygamie - mnohomanželství, z řeckého gamos = sňatek.

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)